Veikart for plan-, bygg og geodata

Veikart for plan-, bygg og geodata

Tekst: Heidi Liv Tomren, KS

Det satses mye på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata både hos stat og kommune. Arbeidets mål er å bidra til en mer brukerorientert og effektiv offentlig forvaltning. På veien dit har KS utviklet et veikart. 

Digitaliseringsarbeidet er organisert i en rekke prosjekter i regi av Kommunal- og distrikts departementet, Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og KS.  

Samarbeidet mellom stat og kommune er godt, men vi har manglet et felles veikart som ser de ulike prosjektene i sammenheng og vurderer dem opp mot en oppdatert og omforent beskrivelse av hvilke behov som skal løses. Det veikartet har vi klart nå.  

Veikartet skal skape forutsigbarhet og gjøre forventningene til leveransene tydeligere fra de ulike aktørene. Samtidig skal veikartet legge til rette for å realisere gevinster med reduserte kostnader og risiko både for den enkelte kommune og offentlig sektor samlet sett.  

 

Samarbeid med statlige aktører 

-For å lykkes med effektiv informasjonsflyt og gode digitale tjenester, må vi samarbeide tett med de statlige aktørene, sier Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør for strategisk IKT og digitalisering i KS. Prosjekt og initiativ må sees i sammenheng og koordineres på tvers opp mot de behov de skal løse og i samhandling med leverandørene. Viljen til å etablere et slikt samarbeid mellom stat og kommune oppleves som god. Strategisk råd plan, bygg og geodata, ledet av KS, har gjennom flere år fungert som en felles arena for koordinering av tiltak på tvers av stat og kommune. 

Men omstillingsarbeidet lokalt i kommunene tar tid. Mange kommuner venter med å anskaffe nye løsninger i påvente av at løsningene i markedet blir mer modne og at kommunene som allerede har tatt nye løsninger i bruk lykkes med å ta ut gevinster som forutsatt.  

 

Realisering av gevinster i kommunene 

-Det er derfor et særlig behov for å se på hvordan arbeidet på området og løsningene rettet mot kommunene kan legge bedre til rette for at tempoet i realisering av gevinster i kommunene øker, sier Heidi Liv Tomren, seniorrådgiver i KS.   

Med dette som utgangspunkt, har KS gjennomført et prosjekt i tett samarbeid mellom kommunene og statlige aktører for å utvikle et veikart. til å lede gjennomføringen. Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe som består av plan- og byggesaksrepresentanter fra flere kommuner sammen med representanter fra KS, Kommunal- og distrikts departementet (KDD), Kartverket og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).  

 De har blant annet diskutert dette:  

 Hva hindrer fremdriften i omstillingsprosessene i kommunene og hvordan kan tempoet økes? 

  • I hvilken grad dekker de nasjonale fellesløsningene behovene som skal løses og stimulerer de til konkurranse der man ønsker private løsninger? 
  • På hvilke områder er det behov for tiltak for at det skal være lagt til rette for utvikling av gode sammenhengende tjenester? 
  • Hvordan kan utfordringen med at private bransjeløsninger ikke lykkes med å dekke behovene raskt nok, løses? 

Etter det omfattende kartleggingsarbeidet er det utarbeidet to hovedgrupper av forbedringsområder: Funksjonelt målbilde, samt et målbilde for arbeidsmetoder og samhandling. Funksjonelt målbilde handler om ny eller endret funksjonalitet i økosystemet for å understøtte målbildet, mens arbeidsmetoder og samhandling peker på endringer i måten det jobbes med utviklingen av økosystemet på å forslag til nye arbeidsmetoder og samhandling som det antas at vil bidra til bedre realisering av målbildet. 

  • Under hver av de to hovedgruppene er det tre prioriterte forbedringsområder. For funksjonelt målbilde er forbedringsområdene kategorisert som følger:Heldigital samhandling 
  • Strukturert datagrunnlag 
  • Brukervennlighet, 

og for arbeidsmetoder og samhandling: 

  • Støtte og opplæring 
  • Smidig utvikling 
  • Pris-, finansierings- og insentivmodeller 

Veikartet inneholder også en rekke tiltak innenfor de 6 forbedringsområdene. Disse er prioritert og nå gruppert i satsinger som KS nå jobber for å få medlemmer og samarbeidspartnere sammen om å gjennomføre 

Annonser