Undersøkelse om FIG Congress 2026

Kartlegging av interesse for internasjonal kongress i 2026

Link til spørreundersøkelse

Tekna Samfunnsutviklerne, GeoForum, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Norges Miljø og
biovitenskaplige universitet, Høgskulen på Vestlandet og Kartverket har sammen startet et
forprosjekt som skal undersøke mulighetene for å arrangere en internasjonal kongress i Stavanger
i 2026 gjennom organisasjonen Federation Internationale des Geometres (engelsk: International
Federation of Surveyors). For å kartlegge interessen for å avholde, delta på og bidra til en slik
konferanse, ber vi deg besvare noen spørsmål på vegne av organisasjonen du jobber i. Svarene du
gir er ikke forpliktende på noen måte, men det vil gi oss en nyttig pekepinn på om det norske
fagmiljøet er interessert i at det jobbes for en internasjonal kongress i Norge.

Federation Internationale des Geometres (FIG)
FIG er en internasjonal organisasjon for landmålere med mer enn 120 medlemsland. FIG jobber
også inn mot fagfeltene geodata, eiendomsutforming og arealplanlegging. FIG har samarbeid med
flere FN-organisasjoner, Verdensbanken og de offentlige kartmyndigheter. Tekna
Samfunnsutviklerne og GeoForum innehar i fellesskap det norske medlemskapet i FIG, og utgjør
sammen FIG Norge. Kartverket, NMBU og Høgskulen på Vestlandet er også norske medlemmer i
FIG.

FIG Congress
FIG Congress er et arrangement som FIG arrangerer hvert fjerde år, og det faglige programmet består
av plenumssesjoner, utstillinger, opptil 12 parallelle sesjoner og utflukter. Dette er ikke en ren
«landmålerkongress», men en kongress om geodata og relaterte fagfelt. Man kan forvente at det
kommer rundt 2.000 deltakere fra opptil 100 land på kongressen. Under kongressen velges styret i
FIG for de neste 4 årene, og ledere av de 10 kommisjonene. Hver av de 10 kommisjonen bidrar i
utformingen av det faglige programmet for kongressen, så det vil bli relevante foredrag for alle,
uavhengig av om man jobber med landmåling, hydrografi, BIM eller matrikkel.

Annonser