Strategi for bygningsdelen i matrikkelen er lagt ut for høring

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen er lagt ut for høring

Bygningsdelen i matrikkelen inneholder sentrale opplysninger om landets bygninger og er bl.a. grunnlag for offentlig statistikk og saksbehandling.

Som en del av strategien, legger departementet fram forslag til en endring i matrikkellova § 27 om komplettering av opplysninger i matrikkelen og et par tilhørende endringer i matrikkelforskriften og byggesaksforskriften. Departementet har satt 22. mars 2019 som frist for høringen.

Departementet foreslår i hovedsak å holde fast ved gjeldende organisering av bygningsdelen. Mange brukere har tilpasset seg bygningsdelen slik den er. Eventuelle endringer må ta hensyn til dette.

Den viktigste endringen departementet foreslår, er å åpne for egenrapportering direkte fra rettighetshaver.

Strategien slår fast at den viktigste funksjonen til bygningsdelen er å gi hver enkelt bygning og bruksenhet en entydig identifikasjon som følger bygningen og bruksenheten gjennom hele levetiden. Dernest skal bygninger og bruksenheter koples til rette matrikkelenheter og til rette adresser. Til slutt skal bygningsdelen opplyse om noen sentrale faktiske egenskaper både om den enkelte bygningen og på bruksenhetsnivå.

Faggruppen Bygg, plan og geodata i GeoForum ber om innspill til høringssvar fra våre medlemmer før møte i begynnelsen av februar.

Høringsnotatet kan leses her: Bygningsstrategi høringsnotat(898636)

Annonser