Stortinget hørte på GeoForum

Stortinget hørte på GeoForum

Representantsforslaget som ble lagt frem i sommer var: «Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling.» Saksdokumentet påpekte stor variasjon i gebyrsatsene og lang saksbehandlingstid. GeoForum representerer sine medlemmer både de som jobber i offentlig og privat sektor. Vi tok derfor ikke stilling til forslaget men var opptatt av å gi utfyllende opplysninger slik at medlemmer i komiteen kunne gi sin innstilling på best mulig grunnlag. GeoForum har hatt møte med flere av representantene på Stortinget. Fra GeoForum har Lin Knarvik, Astrid S. Øie og Marianne Meinich møtt.

Miljø- og energikomiteen har nå behandlet saken og endret på innstillingen til Stortinget til:

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne typer tjenester.»

GeoForum er svært fornøyd med at innstillingen er endret fordi vi mener det er viktig å utrede hvordan arbeidet organiseres på best mulig måte.

Saken behandles i Stortinget 3. mars. Det forventes et høringsnotat til våren.

Under møtene i Stortinget, har GeoForum fokusert på troverdigheten til matrikkelen og hvordan oppnå formålet med matrikkelloven som er at det skal føres et ensartet og pålitelig register.

– Ja det er ingen tvil om at argumentene til GeoForum er har blitt lytta til, og forslaget er moderert, sier saksordfører  Åsmund Aukrust i en epost til GeoForum.

Link til saken på Stortinget.no

 

I møtene med medlemmer i komitéen presenterte vi følgende:

Troverdighet til matrikkelen

Matrikkelen er et offentlig register for grunneiendom-, adresse- og bygningsopplysninger. Det er ett av tre basisregistre sammen med folkeregisteret og enhetsregistrene. Troverdighet til registrene er helt nødvendig for et velfungerende samfunn.

Matrikkellovens formål er at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt. (§ 1 i matrikkelloven).

Vedlikehold av matrikkelen skjer kontinuerlig av kommunen. Matrikkelen er også nøkkelen til å få til en automatisk plan- og byggesaksbehandling.

Oppmåling er en del av saksprosessen som består av søknad, vedtak, oppmålingsforretning og matrikkelføring før saken sendes til tinglysning. Det er i dag en strømlinjeformet prosess kommunene utfører. Hvis andre aktører skal utføre oppmålingen, vil det føre til forenkling av prosessen eller mer byråkrati?

Kommunen har stor interesse av at matrikkelen har best mulig kvalitet. Derfor retter kommunen opp feil i matrikkelen vederlagsfritt mens de likevel utfører oppmåling i område. Vil andre aktører som utfører oppmåling ta samme ansvar?

Hva med pris på oppmåling av kompliserte, tidkrevende eiendomsgrenser som for eksempel i gamle bysentra og i områder som er vanskelig tilgjengelig? Kan det føre til at partene velger å skrive private avtaler fremfor å måle opp eiendomsgrensene? Velger de private avtaler vil de ikke blir registrert i matrikkelen.

 

Gebyr og saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for landets kommuner er 57 dager og lovens krav er 112 dager. Det viser at loven fungerer godt i forhold til saksbehandlingstid.

KOSTRA-tall fra landets 10 største kommuner viser at gebyrene varierer lite for oppmåling av en vanlig boligeiendom.

Undersøkelser viser at Norge har lavest pris på oppmåling i Norden mens Danmark har høyest pris. Dette kom frem i forarbeidet til matrikkelloven.

Kommentarer til representantforslaget

Loven gir mulighet for å innføre vinterforskrift som frigjør kommunene å utføre oppmåling innen lovens krav som er 16 uker. Kommuner utfører oppmåling vinterstid der det er mulig. Er det store mengder snø og telen gjør det umulig å sette ned grensemerker, kan ikke oppmåling utføres hverken av kommuner eller andre. Vinterforskrift er ikke en hvilepute for kommunen.

Det står i dokumentet at kommunens oppmålingsgebyr skal være basert på selvkost. Det riktige er at kommunen kan ta gebyr som er maksimalt selvkost.

De fleste kommuner skiller myndighetsoppgaven som er fradelingsvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven, og tjenesteproduksjon som er oppmåling i henhold til matrikkelloven.

Annonser