Øygarden kommune søker rådgiver til avdeling for plan, geodata og oppmåling

Plan, geodata og oppmåling

100% fast rådgjevar

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 700 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.


Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Om avdelinga:

På avdeling for areal- og samfunnsplan er det 15 engasjerte tilsette med brei fagleg kompetanse. Avdelinga arbeider med eit stort spenn av plan- og geodataoppgåver, der både detaljreguleringar og overordna planar etter plan- og bygningslova inngår i porteføljen. Oppgåvene våre er relatert til arbeidsoppgåver som skal styrke både kunnskap- og plangrunnlaget for samfunnsutvikling i kommunen. Vi har spennande oppgåver innanfor utgreiing, analyse og utarbeiding av offentlege arealplanar, i tillegg til rettleiing og behandling av private planforslag. Avdelinga har i stor grad ei samordnande rolle og jobbar tverrfaglege med andre einingar og avdelingar i kommunen. Avdelinga har også eit utstrekt samarbeid med regionale og lokale utviklarar og samarbeidspartar.

Arbeidsoppgåver:

 • Rettleiing og behandling av private reguleringsplanar, samarbeid og dialog med plankonsulentar og utbyggjarar.
 • Føring av kommunen sitt offentlege planregister
 • Samordning av kommunen sin fagkompetanse i plansaker og planprosessar i tilknyting til arealplanlegging
 • Tverrfagleg samarbeid for å utvikle fagmiljøet i kommunen

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Høgare utdanning innan t.d. fysisk planlegging, by- og regional planlegging, landskapsarkitektur, trafikkplanlegging, geografi, arkitekt, ingeniør.
 • Erfaring eller relevant utdanning som gir forståing for GIS-programvare og/eller planregister.
 • Gode norsk-kunnskapar munnleg og skriftleg.

Personlege eigenskapar:

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Vera strukturert og sjølvstendig
 • Evna til raskt å setja seg inn i nye oppgåver
 • Vera serviceorientert og god på samhandling
 • Samfunnsengasjert
 • Løysingsorientert

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Kontakt:

Avdelingsleiar areal- og samfunnsplan

Lena Svalastog Garnes

Epost: lena.garnes@oygarden.kommune.no

Telefon: 56 16 01 88

Annonser