Stian Rostad og Floris Groez, Blom

Floris er avdelingsleder Remote Sensing & Analysis i Blom Norway. Han analyser mange ulike typer fjernmålingsdata: fra lavtliggende droner til høythengende satellitter og alt som flyr imellom. Med avanserte algoritmer trekker han ut nyttig informasjon. Skogtaksering og kartlegging av terreng og vegetasjon står i fokus. Stian jobber i avdelingen for Remote Sensing & Analysis i Blom Norway med Floris som avdelingsleder. Stian har geomatikk-utdanning fra NMBU på Ås og jobber med maskinlæring. Sammen med Floris analyser han mange ulike typer fjernmålingsdata: fra lavtliggende droner til høythengende satellitter og alt som flyr imellom. Med avanserte algoritmer trekkes det ut nyttig informasjon. Skogtaksering og kartlegging av terreng og vegetasjon står i fokus.

Sentinel-2 våker over truede arter i skogen

En nøkkelbiotop er et avgrenset område som er særlig viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet. I henhold til Norsk PEFC skogstandard skal nøkkelbiotoper sikre livsmiljøer for arter vurdert som truet på den norske rødlisten. Inngrep utover godkjente skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper kan være ulovlig. Det finnes rundt 70 000 registrerte nøkkelbiotoper i Norge som er registrert i en offentlig database. Utfordringen er den varierende kvaliteten og mangel på registreringer. Norges Skogeierforbund ønsker seg derfor et system for enhetlig overvåking av alle nøkkelbiotoper. Blom har utviklet dette og bruker Sentinel-2 satellittdata for å detektere eventuelle avvik. Sentinel-2 tidsserier tolkes ved hjelp av maskinlæring. Satellittene dekker store områder med høy frekvens og er gratis tilgjengelig. Det gjør at dataene er svært egnet for systematisk og kontinuerlig overvåking av endringer på nasjonalt nivå.

 

Annonser