Representantskapmøtet 2020

Sak 3-a R2020 Innkalling til representantskapsmøtet 3. juni 2020

Sak 3-b R2020 Dagsorden representantskapsmøte 3. juni 2020

Sak 6-R2020_ Årsberetning-2019

Sak 7-2019 Årsregnskap og balanse

  • Et mer detaljert regnskap for 2019 ser dere i sak 12-R2020 budsjett 2020

Sak 7a-R2020 Revisjonsberetning 2019 – signert

Sak 7b-R2020 Kritiske revisorer sin beretning

Sak 8-R2020 Forslag til vedtektsendring

(krever 2/3 flertall).Mindre endringer ble forslått i møte – merket blått i dokumentet.

a. Endring i §1-2 Formål i. Mindre tilføyelser for å utvide GeoForums interessefelt

b. § 3-2 Endret fra personlig medlem til medlem ref. vedtak i Representantskapsmøtet 2019.

c. § 4-3 Kritiske revisorer rolle. Presiseringer.
I tillegg til mindre redaksjonelle endringer og presiseringer.

Sak 9-R2020 Kontingent for medlemmer og bedriftsmedlemmer fra 2021

Sak 10-R2020 Arbeidsprogram for 2020, (orienteringssak)

Sak 11- R2020 Styreleders honorar

Sak 12-R2020 Budsjett 2020, (orienteringssak)

Sak 13-R2020 Valg

 

Referat_Representantskapsmøtet_2020_godkjent

Annonser