Ny kart- og planforskrift på høring

Ny kart- og planforskrift på høring

Formålet med forskriften er å legge til rette for en god framstilling av arealplaner og forvaltning av det offentlige kartgrunnlaget og de kommunale planregistrene. Informasjonen skal kunne sammenstilles og brukes på tvers av administrative og organisatoriske skiller, og skal gi en samlet oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene etter plan- og bygningsloven.

Departementet har sett at det er behov for en gjennomgående revisjon av forskriften, og foreslår derfor en rekke endringer både av materiell og mer teknisk og språklig art. Som følge av at departementet foreslår flere strukturelle endringer i forskriften, foreslås det at gjeldende forskrift oppheves, samtidig som at det vedtas en ny kart- og planforskrift.

 

Sammendrag av forslagene:

  • Planregister. Departementet foreslår at alle kommuner må ha et digitalt planregister. I gjeldende kart og planforskrift åpnes det for at kommuner fortsatt kan ha et planregister med planoversikt. Det er i dag et fåtall kommuner som ikke har digitalt planregister, og endringen vil derfor berøre få kommuner.
  • Signering av plankart. Departementet foreslår ikke å videreføre bestemmelsen i gjeldende kart- og planforskrift om signering av plankart. Det er kommunestyrets vedtak som er det bindende vedtaket. Kommunen må derfor sørge for sikker arkivering og dokumentasjon av hva som faktisk ble vedtatt bl.a. ved at protokollen fra møtet redegjør for framlagte forslag og eventuelle vedtatte endringer i møtet, og at slike endringer blir tatt inn i kommunens arkiv og planregister i samsvar med vedtakets ordlyd.
  • Planarkiv. Gjeldende kart- og planforskrift inneholder bestemmelser om et eget planarkiv. Departementet foreslår ikke å videreføre bestemmelsen i forslaget til ny forskrift. Regler om kommunens arkivering av vedtatte arealplaner følger av arkivlova.
  • Nye underformål til reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Departementet foreslår flere nye underformål til reguleringsplan og kommuneplanens arealdel; blant annet urbant landbruk, massedeponi, kraftkrevende industri, datasenter, vindkraftanlegg, solkraftanlegg og faunapassasje.
  • Arealsoner til regional plan. I Prop. 169 L (2020-2021) Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.) foreslo departementet en endring i plan- og bygningsloven § 8-1 (nytt tredje ledd) for å gi hjemmel til forskriftsbestemmelser om tekniske kvalitetskrav til regionale planer og om inndelingen av arealsoner. Lovforslaget ble behandlet i Innst. 606 L (2020-2021), og lovendringen trådte i kraft 1. juli 2021. Hjemmelen gjør det mulig å kreve at framstilling av kart til regionale planer og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonale fagstandard for slike planer. Departementet fremmer med dette forslag til slike forskriftsbestemmelser med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-1 tredje ledd. Utvidelsen av underformål til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, samt innføring av arealsoner til regional plan, bidrar til å samordne statlige og regionale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Det vises her til plan- og bygningsloven § 1-1 om lovens formål.

 

Les hele Høringsnotatet på regjeringen.no

Høring – forslag til ny kart- og planforskrift – regjeringen.no

Fristen for å sende høringssvar er 22. april 2024.

Innspill til høringsuttalelse fra GeoForum kan sendes til marianne@geoforum.no innen 18. mars.

 

Annonser