Lansering av Nasjonal geodatastrategi

Lansering av Nasjonal geodatastrategi

Strategien stadfester viktigheten i bruk av geografisk informasjon til flere samfunnsmessige formål. Stassekretærene Lars Jacob Hiim og Paul Chaffey uttrykte dette da strategien ble lansert 1. november. Samordningsgruppen for geografisk informasjon ble spesielt fremhevet for utarbeidelse av forslag til strategien og Nasjonalt geodataråd som pådriver for at strategien ble vedtatt i KMD – resultatet er at vi nå har en strategi som er forankret i stortingsmeldingen Digital Agenda .

Pressemelding fra KMD har overskriften: Norge skal være ledende i bruk av geodata. Link til strategien finner dere fra pressemelding fra KMD her på KMD sine nettsider

Strategien er også med på å underbygge strategien til GeoForum som er å nå ut over eget fagmiljø.

Posisjon fikk tilmålt tid til samtale med statssekretærene der jeg fikk formidlet GeoForums arbeid og statssekretærene uttrykte at det viktigste med strategien var at den var forpliktende, krever samarbeid og videreutvikling.

Samordningsgruppa jobber videre med handlingsplanen til strategien.

Mer i neste nummer av Posisjon.

Bilde viser fra venstre Geir Hansen representant for Geomatikkbedriftene,  Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, statssekretær Paul Chaffey, leder av nasjonalt geodataråd Alvhild Hedstein, statssekretær Lars Jacob Hiim  og leder av Samordningsgruppen for geografisk informasjon Erik Perstuen, Kartverket.

 

Annonser