Høring – ny standard for stedfesting av ledninger

Høring – ny standard for stedfesting av ledninger

En arbeidsgruppe ledet av Kartverket, og med deltakere fra ledningseiere og andre berørte parter, har jobbet med standarden siden 2015.

Standarden omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting av nye ledninger og andre anlegg som etableres i grunnen, sjø og vassdrag samt eksisterende infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes (ukjente ledninger).

Som det heter i høringsbrevet:

“I juni 2017 ble ny § 2-3 i plan- og bygningsloven vedtatt. Denne paragrafen stiller krav om stedfesting av infrastruktur i grunnen mv. og utveksling av slike data. Paragrafen vil bli iverksatt når tilhørende forskrift er vedtatt. Denne forskriften vil med stor sannsynlighet henvise til deler av standarden og produktspesifikasjonene som nå sendes på høring”.

Sammen med standarden legges det også ut to produktspesifikasjoner som beskriver hvordan infrastruktur stedfestet i henhold til standardens retningslinjer skal utveksles. For å eksemplifisere hvordan slike data skal kunne utveksles, er det utarbeidet fire eksempelfiler på GML-format som er i henhold til disse produktspesifikasjonene.

Frist for tilbakemelding er 1. juli 2018.

Les mer om høringen her

Annonser