GIS-analyser 2018

NVEs arbeid med flomfare i byer og tettsteder – relevante datasett og verktøy
Hallvard Berg, NVE

Nasjonal detaljert høydemodell og Hoydedata.no
Jon Arne Trollvik, Kartverket

Annonser