Mindre endringer i matrikkelloven

Mindre endringer i matrikkelloven

Ap, Sp, SV og KrF gikk mot regjeringens forslaget om å privatisere landmålertjenesten, melder NTB.
Det ble heller ingen endringer i kommunens ansvar for føring av matrikkelen.

Saken ble behandlet i Stortinget 15. mars.

 

Historikk:

Juni 2015 ble det fremmet representantforslag i Stortinget om å oppheve det kommunale monopolet på landoppmåling.  Energi- og miljøkomiteen fikk tildelt saken. Komiteens innstilling ble vedtatt i Stortinget mars 2016: Stortinget ber regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester». Departementet (KMD) la frem utredning til høring i august 2016 med høringsfrist november 2016: Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv. Hovedpunktene i forslag til endring var at arbeidet med eiendomsoppmåling ikke skulle være et kommunalt ansvar men at arbeidet med eiendomsoppmåling skulle konkurrere på like vilkår, ansvaret for føring av eiendomsopplysninger i matrikkelen skulle flyttes til Kartverket for kommuner som ikke ønsker å ha denne oppgaven, og at det skulle innføres autorisasjonskrav for ansvarlig landmåler. Det kom inn ca. 250 høringssvar. Juni 2017 ble forslaget om endring i matrikkelloven mm lagt frem for behandling i Stortinget. Kommunal- og forvaltningskomitéen fikk tildelt saken høsten 2017. Åpen høring i komitéen i januar i år. Komitéens innstilling til Stortinget var klar den 8. mars i år. Et flertall av komitéen gikk mot forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling. Saken ble behandlet i Stortinget 15. mars og 19. mars. Vedtaket ble i hovedsak at det innføres krav til kompetanse for landmåler. Det ble dermed ingen endring i det kommunale ansvaret for utførelse av eiendomsoppmåling eller kommunenes ansvar for føring av matrikkelen slik forslaget fra regjeringen var.

 

Annonser