Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i matrikkelforskriften på alminnelig høring.

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med landmålerbrev for hver oppmålingsforretning, jf. matrikkellova § 35 som vedtatt. Kommunene må ha ansatt landmåler med landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil kommunene trenge noe tid for å oppfylle lovens krav. Departementet foreslår i den forbindelse en overgangsordning for kommunene fram til 1. januar 2023. Overgangsordningen legger samtidig til rette for at eksisterende utøvere skal kunne skaffe seg autorisasjon på en fleksibel måte.

Høringsfrist er 15. november.

Høringsseminar i Oslo sentrum den 9. oktober er under planlegging.

Høringen med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på
www.regjeringen.no/id2663516

Annonser