Forlenget overgangsordning

Forlenget overgangsordning

Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok 20. desember 2022 å forlenge overgangsperioden med ytterligere to år for å legge bedre til rette for at kommunene skal kunne ta i bruk den nye ordningen på en sømløs måte, og berørte utøvere får bedre tid til å skaffe seg nødvendig autorisasjon. Vedtaket omfattet også noen andre endringer, presiseringer og rettinger i regelverket. Det omfatter:

  • Overgangsperioden hvor kommunen fortsatt kan benytte landmåler uten autorisasjon, forlenges fram til 31. desember 2025.
  • Fristen for å levere søknad om autorisasjon etter overgangsreglene, forlenges med to år fram til 1. juli 2025. Det blir i tillegg anledning til å opparbeide praksis fram til søknadstidspunktet som er en forlengelse på 2 ½ år.
  • Perioden som ordinære søkere kan opparbeide nødvendig praksis innenfor, utvides med to år fra seks til åtte år. Dette bl.a. for å tilpasse ordningen bedre til de som har hatt foreldrepermisjon eller liknende.
  • Kartverket får hjemmel til å bestemme at også eldre utdanningsgrader skal kunne godkjennes på linje med dagens bachelor- og mastergrader, som grunnlag for autorisasjon på individuelt grunnlag.
  • Det presiseres at en anleggseiendom ikke kan omfatte mer enn ett volum.
  • Det er tatt inn formelle definisjoner for begrepene «teig» og «anleggsprojeksjonsflate».
  • Retting av feil begrepsbruk knyttet til offisielle kretser. Rettingen gjelder både matrikkelforskriften og forskrift 18. desember 2013 nr. 1599 om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.
  • Retting av en tidligere feil henvising i matrikkelforskriften § 60 fjerde ledd.

Les hele saken på regjeringen.no

Annonser