Foredrag Lokale Geomatikkdager 2018

Dag 1

Sesjon 1  Matrikkel
Fra rissevogn til web-kart gjennom 40 år i Hedmark og Oppland
Georg Langerak, Kartverket

Ny lov, seksjonering (matrikkel)
Hugo Torgersen, Kartverket

Kulturminner i matrikkelen
Christer Vinje Gimse, Riksantikvaren

Matrikkelforbetringsprosjektet 2015-2017, presentasjon av rapport
Siv Byfuglien, Etnedal kommune

Sesjon 2  GIS/Temadata
Smarte GIS-applikasjoner
Kjell Sandal, NoIS

InnlandsGIS/Temadata Innlandet, status m.m.
Ingar Skogli (forel.), InnlandsGIS

FRA KLADD TIL CAD – digital planlegging i sanntid
Morten Kappelslåen, Mjøsplan

Evaluering av DOK, presentasjon av rapport.
Kjersti Nordskog, Kartverket

Gate-/vegnavn: Kulturbærer og/eller lokaliseringsverktøy?
Vegnavn i Valdres – Kari Birgit Lien, Vang kommune
Valg av gate/vegnavn – Ivar Sandvik, Gjøvik kommune

Dag 2

Sesjon 3 Ny teknologi
eByggesøknad effektiviserer søknadsprosessen
Tor Olav Almås, NoIS

Geosynkronisering av planer, status
Jon Anders Bordal, Kartverket

Maskinstyring
Maskinstyring as

“3D gjør det enklere å forstå”
Tore Jensen, Geodata

Aktsomhetskart for overvatn i QGIS
Knud Trap Hillers, Norkart

Sesjon 4 Norge Digitalt

Fylkesgeodataplanen 2018-21
Årsmøte, Georg Langerak

Fra strategi og planer til praktisk bruk
Årsmøte, Anne Kjersti Briskerud

Status NDH
Håkon Dåsnes, Kartverket

Fjellskredovervåkning i Norge
Einar Anda, NVE

Annonser