Foredrag fra Plan, bygg og geodta – Kommunal geomatikkonferanse 2019

Plan, bygg og geodata
kommunal geomatikkonferanse

Kartet viser oversikt over hvilke 52 kommuner som var representert på konferansen. Finnmarkseiendommen som forvalter 95% av grunnen i Finnmark var også representert på konferansen. Kartet er utarbeidet av Tore Jensen, Geodata. https://arcg.is/0v0Xna

Program

Program mandag 2. desember

Velkommen – forventninger til årets konferanse

Marianne Meinich, GeoForum

Digitalisering av byggesaksprosessen
Standardisering og digitalisering innen fagområdene plan- og byggesak vil påvirke hele sakskomplekset i offentlig sektor. Digitalisering stiller krav til datakvalitet, tilgang til data og endrede prosesser i kommunal forvaltning. Foredraget gir en oversikt hvordan en ny digitale motorvei vil påvirke innsending, mottak og behandling av byggesaker.
Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer AS

Matrikkelen – en sentral råvare for digitalisering
Eiendomsdata er sentral i mange digitaliseringsprosesser. Naturligvis innenfor trender med kunstig intelligens i eiendomsbransjen og «proptech». Men like interessant er det å se gevinstene matrikkelen kan gi som kilde for proaktive innbyggertjenester, prediktiv byutvikling og beredskap for klimakatastrofer og bærekraftig byutvikling. I dette foredraget ser vi på konkrete eksempler på smart bruk av matrikkelen samt at vi ser litt fremover på nye bruksområder drevet av kunstig intelligens og digitaliseringsprosesser.
Alexander S. Nossum, Norkart AS

På vei mot drømmeplanen
Hvor enkelt er det mulig å fremstille en reguleringsplan? Hvordan kan vi formulere reguleringsbestemmelser og kart slik at de understøtter selvbetjeningsløsninger? Prosjektet GeoLett har i samarbeid med Sandnes kommune sett på mulige løsninger på disse spørsmålene.
Mette Cecilie Nystrøm Brox, Sandnes kommune

Grunndata egnet for selvbetjening
Med GeoLett skal vi forbedre datagrunnlaget for plan- og byggesaksprosessen. Det gjør vi ved å fremme innovasjon av metodebruk og digitale verktøy, legge til rette for effektiv deling av informasjon og støtte kommuner og sektormyndigheter for å forbedre kvaliteten på grunndata.
Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Nytt planregister i Bergen kommune
I november tok Bergen i bruk nytt skybasert planregister. Hva er gevinsten for publikum, saksbehandler og planregisterfører, og hvilke utfordringer gjenstår?
Silje Borvik, Bergen kommune

KVALITET I MATRIKKELEN
Prosjekt masterplan matrikkel
– med mest fokus på økt datakvalitet
Kartverket har iverksatt et treårig prosjekt for å heve kvaliteten og styrke rollen til matrikkelen som nasjonal felleskomponent og basisregister.
Siri Linn Ektvedt, Kartverket

Kvalitetsheving av matrikkelen
som følge av kommunereformen
Kartverket koordinerer teknisk gjennomføring av kommunereformen. Det vil bli presentert erfaringer og ulike avvik som er løst i matrikkelen.
Magnus Billing, Kartverket

Behov for kvalitetsheving av matrikkelen,
Hva, hvordan og når?
Manglende pålitelighet til innholdet i matrikkelen skaper utfordringer når vi skal effektivisere og digitalisere offentlig (og privat) sektor.
Hvordan kvalitetsheve– regler som gjelder og gode eksempler.
Gunnar Samuelsen og Siri Lajord, Norkart AS

Anleggseiendom – utvalgte emner

  • Anleggseiendom kontra seksjonering
  • Fradeling fra flere eiendommer –  eierbrøk
  • Har eierbrøken innvirkning på dokumentavgiften?

Hugo Torgersen, Brauten eiendom

DIGITALE PROSESSER
Maskinlæring rydder i historiske arkiv
Larvik kommune ønsker seg enklere tilgang til eiendomsinformasjon. Ved hjelp av maskinlæring har Geomatikk IKT bistått kommunen med å automatisk samle og rydde arkivene.
Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune og Runar Walderhaug, Geomatikk IKT

Nettbaserte tjenester for byggesøknader
Gjennom Fellestjenester BYGG legger DiBK til rette for at leverandører kan tilby gode brukervennlige løsninger for ulike brukere av byggesøknader

Holte ByggSøk – kan byggesøknader bli morsommere
Løsningen er utviklet av Holte as
Frode Eek, Holte AS

Byggesøknaden.no
Tjenesten er levert av Ambita og Norconsult Informasjonssystemer.
Dag Øyvind Lien, Ambita

Mottak av digitale søknader
i begynnerfase – erfaringer så langt
Halvor Rostad, Kongsbergregionen

Dispensasjon – hvor langt kan strikken strekkes
Bjørn Stokvold, kommuneadvokat i Nittedal kommune

 

Program tirsdag 3. desember

BYGG OG MATRIKKEL

“Mer enn bare bygget” – åpen BIM og GIS
Glommasvingen skole sto ferdigstilt i høst. Ved å benytte de åpne programvarene, kunne kommunen raskt modellere en BIM modell som viser demografien rundt og deretter presentere den i VR for lokal- samfunnet før skolen var ferdig.
Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune

Gode matrikkeldata trengs for å lage digitale tjenester til eiere av eiendom
Digitalisering av offentlig sektor innebærer å lage gode selvbetjeningsmuligheter for eiere av eiendom. Dette klarer vi ikke uten gode matrikkeldata. Eksempler fra KS MinSide og MinEiendom.
Einar Tomter, Norkart AS

Hvordan rydde grunnboken for gammel moro?
Hvordan slette heftelser.
Haldis Framstad Skaare, Kartverket

Siste nytt fra Kartverket
Anne-Kirsten Stensby, Kartverket

GODE PLANPROSESSER

NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplan
Veiledning til hvilke kart som må sjekkes – og hva som må avklares før reguleringsplanen sendes på offentlig ettersyn.
Kjetil Indrevær, NVE

DOK og temadata i kommuneplanens arealdel
Anne Kjersti Briskerud, Kongsvinger kommune

DOK data – enkel tilgang – enkel bruk – NoIS

DOK data – enkel tilgang – enkel bruk – Norkart AS
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som
er tilrettelagt for kommunenes plan-
og byggesaksarbeid.
To av leverandørene viser hvordan tilrettelegge for enkel bruk.
Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer AS
Christian Andresen, Norkart AS

Oppheving av reguleringsplaner
Skien kommune har ryddet i gamle reguleringsplaner og har gjennomført en prosess med oppheving av et større antall. Vi gjennomgår de vurderingene som ble gjort, og hvordan prosessen ble gjennomført.
Olav Backe-Hansen, Skien kommune

SISTE NYTT
Siste nytt fra planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hilde Johansen-Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvikling av sjøfronten i Bærum kommune
Sandvika er byen i Bærum – byen står ovenfor store forandringer i årene framover. Planene for Sandvika er både komplekse og har forskjellige tidshorisonter. Det er derfor viktig å både involvere og informere bedre underveis. Planavdeling har brukt visualisering i forbindelse med innbyggermedvirkning Sandvika sjøfront. Hvordan kan visualisering brukes og hva ser byplanleggerne i kommunen om mulighetene (og begrensninger) for videreutvikling i de mange planer som kommer for Sandvika.
Linn Francis, Bærum kommune og Maria Frøystein, Geodata

Blågrønn faktor – ny standard på trappene
Blågrønn faktor er en metode for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggeprosjekter. Klimatilpasning blir stadig mer påkrevet og blågrønn faktor er et verktøy for å bidra til klimatilpasning.
Hanne Gjesteland Wells, Standard Norge

Flybårne laserdata-Muligheter og bruksområder
Dagrun Aarsten, 3D Analyse

Annonser