Foredrag fra Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferansen

PROGRAM TIRSDAG 28. NOVEMBER

Velkommen – Forventninger til årets konferanse

Astrid S. Øie, leder i programkomiteen

 

Kompakt byutvikling, erfaring fra forskning

Casestudier om planprosess og samspill

Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

 

Ny bydel Bodø

Digitalisering av teknisk sektor, DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget)

Vesa Heikki Jantti, Bodø¸ kommune

 

MATRIKKEL

Juridisk bindende eiendomsgrenser i Sverige

Urbane og grissgrendte strøk

Kristin Länd, Lantmateriet

 

Feil grenser i matrikkelen

Hvilken rettsstatus får disse om 10 år?

Einar Bergsholm, NMBU

Forholdet mellom det offentligrettslige og det privatrettslige ved plan- og byggesaksbehandling

Håndtering av negativ servitutt i eksisterende festekontrakt for fritidsbolig ved fortetting

Gunnar Samuelsen, «fester»

 

Grenser i matrikkelen

Utfordringer fra en liten /stor kommune

Lars Christian Utvik, Bodø¸ kommune

 

Kvaliteten på matrikkelen sett fra en statlig etat

Ivar Lindseth, Kartverket

 

Kommunal- og moderniserings- departementets forslag til endringer i matrikkelloven

Dag Høgvard, KMD

 

DIGITAL SAMHANDLING I PLANELGGINGEN

Bedre samhandling mellom temadata og planarbeid

Kjersti Nordskog, Kartverket

 

Eksempler med bruk av DOK

Anders H. Malum, Skedsmo kommune

 

Status digitale planprosesser

Bl.a 3D plan og digitale planbestemmelser

Hilde Johansen Bakken, KMD

 

Fremtidens klima

Aktsomhetskart for overvann. Er det mulig få til med gratis programvare?

Knud Hillers, Norkart

 

Verdensparken 

Ulike overvannsløsninger

Dan Paulsen, Bymiljøetaten Oslo kommune

 

FellestjenesterBYGG

En titt inn i framtiden

Olaug Hana Nesheim DiBK

 

Plandialog, digital samhandling med befolkning

Kåre Conradsen, Tønsnsberg kommune

 

Geovekst kommunes årsmøte

 

 

PROGRAM ONSDAG 29.NOVEMBER

 

MATRIKKEL

Matrikkel /grunnbok – bygningskonstruksjoner over og under bakken

Anleggseiendommer og skjermet bygg

Lin Knarvik og Jan-Inge Torgersen, Stavanger kommune

 

Matrikkel – registering av bruksrettsgrense

f.eks  jordsameie og jordskifte

Steinar Tvedt, Vestre Slidre kommune

 

Matrikkelkartet og «FKB-servitutt»

Er relevante data tilgjengelig for saksbehandlere og publikum?

Arve Konstali, Lista jordskifterett

 

Digitalisering av offentlig sektor

Blir vi mer effektive?

Mona Høiås Sæther, Trondheim kommune

 

DEN GODE PLANPROSESSEN

Samspill mellom privat forslagstiller og kommunen

Erfaringer fra kommune

Venke Moe og Eivind Buckner, Kristiansand kommune

 

Plan for friluftsliv og grønne områder

Planarbeid i samspill mellom geodata, friluftsliv og kommunikasjon med publikum

Marius Winge Austeen, Trondheim kommune

 

 Erfaringsseminar fra store byutviklingsprosjekt

Hovinbyen

Silje Hoftun, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

PLENUM

SAMHANDLING MED DET OFFENTLIGE

Hvordan arbeider Plan- og bygningsetaten for å nå kommunens klimammål?

Helene Egeland, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

Bruk av satellittdata for klima og miljøkartlegging

Erfaringer fra GeoWorkshop

Stein Moen, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

 

Framtidens kommunale landmåler

Reidar Sætveit, Hamar kommune

 

BorderGO

Visualisering av eiendomsgrenser med utvidet virkelighet

Kenneth Bahr, Kartverket og Petter Nyquist, Norkart

 

Avslutning

Astrid S. Øie, leder av programkomiteen

 

 

Annonser