Foredrag fra lokale kart- og plandagar 2019

Program tysdag 5. mars 2019
Fellessamling for alle
Kl. 0930 Kaffi og registrering, med noko å bite i!
Kl. 1000 Opning v/Terje Midtbø, NTNU/Leiar Geoforum
Kl. 1020 Kartverket si time v/ Fylkeskartsjef Anne Lien, Kartverket Bergen
kl. 1100 Presentasjon av utstillarane og utstillingsvandring
kl. 1115 Årsmøte i GeoForum Sogn og Fjordane
kl. 1200 Lunsj og utstillingsvandring
kl 13.15 Ny plan – kva no? Tverrfaglig samarbeid planprosess fra A – Å v/Bjørn Inge Fossen

(PANEL 5-10 minutt om utfordringar den enkelte møter i sin kvardag)
● Julie Daling, Førde kommune: “kommunalt oppstartsmøte”
● Privat aktør: Utfordringar i planprosessen sett frå ein privat aktør
● Kristin Skogli, Fylkesmannen i Vestland og Åslaug Haugset, Gloppen kommune: Folkehelsekoordinator – folkehelse barn & ungdom, universell utforming
● Gøsta Hagenlund, Fylkesmannen i Vestland: støy, ureining
● Roy Cato Hopland, Eid kommune: kommunalteknisk utfordringar VA

DISKUSJON – spørsmål fra salen
Oppsummering frå panel-innlegg; korleis gjer vi oss nytte av dette?

Kl. 15.00 Pause m/utstillingsvandring
Kl. 15.30 Kva kan vi lære av historiske skadehendingar ved arealplanlegging for kommunal klimatilpassing? v/ Kyrre Groven, Vestlandsforsking og Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (NORADAPT)
Kl. 16.00 – 16.45 Kva for forventningar har ein ny kommune, som har “neste praksis” som overordna mål for alt som skal gjerast, til kart som grunnleggande infrastruktur for samfunnsutvikling. v/Rolf Bjarne Sund, Kinn kommune
kl. 16.45 – 18.00 Utstillingsvandring m/forfriskingar
kl. 2000 Middag!

Program onsdag 6. mars 2018
Fellessamling for alle
Kl. 09 00 Bolk 1: “hoydedata.no” og “Se havnivå i kart” i vår region v/Olav Håvik, Kartverket Bergen
Bolk 2: Temadata om flaum- og skredfare til bruk i arealplanlegging v/Aart Verhage, NVE
Kl. 09.45 Gamle ferdselsvegar i Sogn og Fjordane Birgit Tansøy, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kl.10.30 – 11.15 Pause med utsjekk – utstillingsvandring

Kart/oppmåling
Kl. 11.15 Vedlikehald av vegnett
Bolk 1: “Vegnett og ruting, og samanhenheng mellom FKB-vegtema” Ragnhild Tunheim v/Statens Kartverk
Bolk 2: Kven eig gamle «nedklassifiserte» eller «nedlagde» vegar? Trond Arild Austgulen og Turid Tveit v/Statens Vegvesen

Plan
Kl. 11.00 Plansnacks v/Ida Rørbye, KMD
● Korleis få lesarvenlege kommuneplankart?
● Grensegangen mellom dispensasjon, endringar (mindre endring) frå gjeldande reguleringsplan og full revisjon
● Kva føresegner kan ein gje i reguleringsplanar?
Kl. 12.00 Lunsj

Kart/oppmåling
Kl. 13.00 Jordskifte – arealplan – offentlege løyver v/Magne Geir Verlo Indre Sogn Jordskifterett

Plan
Kl. 13.00 Ny rettleiing – Tilgang til arealplandata på GeoNorge v/Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Felles avslutning
Kl. 13.30 Bruk av drone i oppmåling og plan. Ole André Olsgaard SVV
Kl. 14.00 Avslutning, og vel heim v/Bjørn Inge Fossen

Annonser