Foredrag fra Geomatikkdagene 2019

Vi opplever litt problemer med denne nettsiden, da enkelte foredrag ikke kan åpnes. Får du ikke åpnet foredraget du ønsket å se på her, kan du finne alle foredragene også her

 

02. april

Plenum 02. april_Journalistikk og kartdata hos en allmenkringkaster. Jansson og Bye Skille

Plenum 02. april_Hva skjer i Kartverket. Frøstrup

Plenum 02. april_GIM og samhandling. Østmoe

Plenum 02. april_Beste masteroppgave geomatikk. Mällberg

01_01_Hva betyr endringene i matrikkelloven for kommunene. Høgvard

01_02_Masterplan matrikkel. Ektvedt

01_03_Seksjonering og reseksjonering – erfaringer fra Harstad kommune. Jenssen

01_04_Kompletthet og kvalitet på den nye informasjonen som føres i bygningsdelen. Elsrud

01_05_Erfaringer fra nye Larvik. Bakke-Ludviksen

02_01_Fra Smarte byer til smarte samfunn. Hvattum

02_02_Hvordan visualisering av bysykler gir oss innsikt i urban mobilitet. Espegren

02_03_Innendørs-GIS. Kristensen og Tømmerås

02_04_M.App Enterprise_Smarte GIS-applikasjoner. Sagestad

02_06_Transportplanlegging for ulike tjenester. Sandaker

03_01_Jordobservasjon i skjæringspunktet mellom det nasjonale og det globale. Wahl

03_02_NorSOOP. Sørensen

03_04_Kvalitetskontroll_av_Sentinel-2_data_og_høydemodeller_KlingenbergTF

03_05_Sentinel-2 våker over truede arter i skogen. Rostad og Groesz

03_06_Deteksjon av hogstflater med satellittdata. Ørka

 

03. april

Plenum 03. april_Geodatastrategi. Hiim

Plenum 03. april_Handlingsplan. Perstuen

Plenum 03. april_Grenseflata BIM og GIS. Almås

04_01_Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Lande

04_03_Temadata_bedre_skal_de_bli. Lund

04_04_Forbedre kvalitet på elver, bekker og kanaler i FKB. Mardal

04_05_Nytt_skybasert_planregister_i_Bergen_kommune

05_01_Dybdedata til folket. Bøe

05_02_SR16 skogressurskart. Borchsenius

05_03_Levekårskartlegging og tilgjengeliggjøring av data. Bergstrøm

05_05_Sauer med IP-adresse. Apeland

06_01_Standardiserte dataleveranser i samferdsel og infrastrukturprosjekter. Hokstad

06_02_BIM og dataflyt i Nye Veier. Kussl

06_03_Internasjonal standardisering GIS-BIM. Onstein

06_04_En parametrisk hverdag- Den uungåelige framtiden. Olsen

06_05_Modellbaserte vegprosjekter. Skogli

07_01_Fellestjenester BYGG – Regelverkets digitale motorvei.Horne

07_02_Status og veien videre for digitale fellesprosjekt i regi v KS.Øksenvåg

07_03_FIKS og fellesløsninger for plan, bygg og geodata. Pande-Rolfsen

07_04_Sentral felles kartdatabase, veien videre. Nes

07_05_Bruk av dagens økosystem for geografisk informasjon. Nossum

08_01_Navigasjon med autonome busser og andre kjøretøy. Madland

08_02_HERE HDkart_en intelligent sensor for autonome løsninger. Jakobsen

08_04_Maskinlæring og navigasjon til sjøs. Engen

08_05_Datafangst med mobile sensorer. Jensen og Linløkken

09_01_Dyptgående Flybåren batymetrisk Laser. Larsen

09_02_Posisjonering og registrering av eksisterende rør og kummer. Nethaug

09_03_Kloakktunnel. Løvås

09_04_DeepLearning_GIS. Beckstrøm

09_05_Mange syn på trær i byen. Groesz

 

04. april

10_01_GeoLett. Hana Nesheim

10_02_GeoLett Ambita

10_03_GeoLett_Geodata

10_04_GeoLett_ Norconsult

10_05_GeoLett Norkart

11_01_ Visualisering, analyse og deling av multistråledata i sanntid. Pedersen

11_02_ Satellittdata for strømnettet. Bjerknes

11_03_Åpne geodata i bistandsarbeid. Rasch

11_04 Hvordan finner sykebilen fram. Scavenius

11_05_Nye metoder for kartlegging av jernbanedata. Mæhlum

12_1_Utdannings- og forskningsgruppa. Lysaker

12_2_Safe roads. Isdahl og Bore

12_3_BIM og GIS i byggesak og matrikkel. Grøtte

12_4_Varetransport i fremtidens grønne byer. Sletholt og Henriksen

12_5Effektivisering av laserskanning til BIM. Dalen

Plenum 04.april_Profitt og patriotisme. Lien

Plenum 04. april. Dokumentasjon av kulturminner. Paasche

Annonser