Foredrag fra Det offentlige kartgrunnlagets juridiske rolle

Program

Hva innebærer kravene i PBL med fokus på:
§ 4-3 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse
§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv
Forvaltningsloven § 17 (og 37) pålegger kommunen å påse at saken er så godt opplyst før
vedtak treffes. Hva innebærer dette i planlegging- og byggesaker?
Fredrik Holth, NMBU

Link til Fredrik Holths innlegg: Fredrik Holth

 

Erstatningsansvar for behandling av plan- og byggesaker. Ansvarsformer og erstatningskrav i skadesaker der kommunen har bygget på feil i faktum (feilbedømmelser/villfarelser).

Ansvarsform og erstatningsansvarJardar Aas

 

Hvordan bruk av DOK kan lede til uheldige arealbeslutninger og ansvar etter vannressursloven

Ansvar knyttet til bruk av DOK
Even Vegard Dalen og Rune Bratlie, NVE

En smal sti eller bred motorvei – Det offentlige kartgrunnlagets vei framover
Kjersti Nordskog, Kartverket

Annonser