Floris Groez, Blom

Floris er avdelingsleder Remote Sensing & Analysis i Blom Norway. Han analyser mange ulike typer fjernmålingsdata: fra lavtliggende droner til høythengende satellitter og alt som flyr imellom. Med avanserte algoritmer trekker han ut nyttig informasjon. Skogtaksering og kartlegging av terreng og vegetasjon står i fokus.

Mange syn på trær i byen

Trær i byer har viktige funksjoner for natur og mennesker. Trær påvirker lokalklimaet ved å bremse ned vindhastigheten og ved å senke temperaturen om sommeren. De holder på regnvannet og forsinker avrenningen. Videre binder trær støvpartikler og demper trafikkstøy. Trær er viktige habitater for mange ulike arter, men har også en estetisk verdi for mennesker. Det finnes overraskende dårlig oversikt over trær i urbane strøk. Kartlegging foregår enten manuelt fra flybilder eller fra bakken med bruk av innmåling. Det gjør at få trær blir kartlagt. Blom Norway er involvert i flere initiativer for å effektivisere kartleggingen med hjelp av fjernmåling. Nye sensorer som hyperspektrale kameraer har blitt testet i Oslo for å klassifisere treslag, med svært gode resultater. multispektrale laserdata har også blitt testet over samme område, med gode resultater. Samtidig har Blom utforsket mulighetene ved bruk av «standard» laserdata og flyfoto for å se hva kvaliteten av en enkelttre-kartlegging kan bli. Et eksempel er et forsøk på kartlegging av gamle løvtrær og hule eiker for Miljødirektoratet. I dette prosjektet ble det bruk ulike maskinlæringsmetoder og ulike tilnærminger for å klassifisere treslag.

Annonser