Forslag om endringer i matrikkelloven

Forslag om endringer i matrikkelloven

Den 19. juni ble lovforslaget (Prop. 148 L) tildelt energi- og miljøkomiteen. Se hele lovforslaget her

Regjeringen foreslår at både offentlige (kommunale) og private landmålerforetak skal kunne tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. For å sikre tilstrekkelig kompetanse legges det opp til en autorisasjonsordning med personlig autorisasjon. Regjeringen foreslår at utdanningskravet skal være på bachelornivå (tre år) og at den som skal godkjennes har en praksisperiode på minst to år. Landmålere må ha et visst antall timer etterutdanning per år for å holde på autorisasjonen, på samme måten som for eksempel eiendomsmeglere.

Føring av eiendomsopplysninger i matrikkelen overføres til Kartverket. Kommuner som ønsker å videreføre eiendomsregistreringen, kan gjøre det. Føring av adresse- og bygningsopplysninger i matrikkelen skal fortsatt føres av kommunene.

Følg saken her.

 

Historikk og veien videre

  • Representantforslag om oppheving av kommunalt ansvar for eiendomsoppmåling ble fremmet for Stortinget i juni 2015.
  • Saken ble tildelt energi- og miljøkomitéen
  • Energi- og miljøkomitéen ga sin innstilling til Stortinget mars 2016: «Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne typer tjenester.»
  • Resultatet av utredningen ble Lovforslaget om ny organisering av eiendomsoppmålingen og eiendomsregistreringen (Prop. 148 L (2016-2017) er svar på Stortingets bestilling fra mars 2016. Dette skjedde 16. juni i år
  • Saken er tildelt energi- og miljøkomitéen
  • Saken behandles av det neste Storting. Det er dermed opp til energi- og miljøkomitéen etter valget å avgjøre hva som skjer med saken.

Dette er en sak som engasjerer mange av GeoForums medlemmer. GeoForum vil følge med og informere våre medlemmer.

 

Innlegg om saken

Link til foredrag fra høringsseminar i september 2016 og seminar i mai 2016

Mange har meninger om saken og skrevet innlegg i Posisjon

Pressemelding fra Geomatikkbedriftene

Annonser