Digitalisering av kommunalt planarbeid

Digitalisering av kommunalt planarbeid

Nasjonal produktspesifikasjon er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med fagressurser fra kommunene Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Sandnes, Tønsberg, Arendal, Lier, Vestby og Ski i tillegg til deltakere fra planavdelingen i KMD, KS, Kartverket og DiBK. Asplan Viak, Sopra Steria og Arkitektum har bistått KS i arbeidet.

Produktspesifikasjonen består av følgende dokumenter:

  • En veileder som gir konkrete råd med hensyn til de valgene og vurderingene som kommunene bør gjøre i forbindelse med anskaffelse av fagsystem for kommunal saksbehandling av private planforslag
  • Selve kravdokumentet – «Nasjonal produktspesifikasjon – ePlanSak versjon 0.9»
  • Vedlegg til kravdokumentet
  • Prosessmodell i egnet format for nedlastning og bruk
  • Kravtabeller som leverandørene må tilfredsstille (disse vil bli utarbeidet senere i forbindelse med behandling av tilbakemeldinger og vil inngå når versjon 1.0 publiseres)

KS ønsker tilbakemeldinger på den nye produktspesifikasjonen fra både kommuner og systemleverandører og ber om at vedlagte skjema benyttes for tilbakemeldinger og at disse sendes pr. epost til Michael Pande-Rolfsen innen 15. september.

ePlanSak 1.0 er planlagt publisert som gjeldende versjon fra 1. oktober. KS ønsker allerede nå å komme i kontakt med kommuner som har planer om å benytte den nye produktspesifikasjonen i reelle anskaffelser og slik sett pilotere de nye kravene i markedet. For de første anskaffelsene vil vi anbefale å bruke konkurranse med forhandling for å kunne gjøre avklaringer til forståelsen av produktspesifikasjonen og kunne håndtere evt. avvik. Etter hvert som det kommer etablerte produkter i markedet, anbefaler vi åpen anbudskonkurranse om det ikke er særskilte tilpasninger eller endringer som krever nærmere dialog med leverandørene for å avklare.

 

Annonser