Dag Høgvard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dag Høgvard er fagdirektør i planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet der han arbeider med kartspørsmål og geodatapolitikk. Han har mer enn 25 års departementserfaring. Før dette arbeid han bl.a. med forskning- og utvikling og konsulenttjenester i landmåling og navigasjon. Han er sivilingeniør fra NTH (1980).

Hva betyr endringene i matrikkelloven for kommunene?

Lov 20. april 2018 nr. 12 innfører krav om autorisasjon for utøvende eiendomslandmålere. Ordningen er ikke satt i kraft i påvente av utfyllende forskrifter og systemendringer i matrikkelen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å sende forslag om dette på alminnelig høring i løpet av 2019. Høringen vil også omfatte forslag til en del andre endringer i matrikkelforskriften, bl.a. om endring av festegrunn og retting av feil i matrikkelen. Andre pågående arbeider med matrikkelregelverket er bl.a. strategi for bygningsdelen som ble sendt på alminnelig høring rett før nyttår med frist for merknader 22. mars 2019.

Annonser