Bjørn Geirr Harsson (1940 – 2023)

Bjørn Geirr Harsson (1940 – 2023)

Tekst: Karsten Lien og Per Christian Bratheim, Kartverket. Foto: Kristoffer J. Kristiansen

Han vokste opp på Nordstrand i Oslo. Han studerte realfag ved Universitet i Oslo og tok hovedfag i geofysikk. Etter studiene fikk han i 1968 jobb i Norges Geografiske Oppmåling (NGO, senere Kartverket) etter å ha vært sommervikar på feltarbeid flere sesonger i studietiden.

Bjørn Geirr ble etter hvert sjefsingeniør i Geodesidivisjonen og fikk en sentral rolle i geodesiarbeider av nasjonal betydning. I 1970- og 80-årene var etablering av grunnlagsnett for tyngde, samt nymåling av Norges grunnlinje for fastlandet og Jan Mayen blant de viktigste oppgavene. I begynnelsen av 1990-årene var han prosjektleder for etablering av nytt nasjonalt grunnlagsnett i EUREF89. Han hadde også en sentral rolle ved innføring av EUREF89 i geodataforvaltningen og standardisering på fagområdet geodesi.

Bjørn Geirr var i mange år rådgiver for Utenriksdepartementet under internasjonale forhandlinger om grenser til havs. Senere jobbet han i bistandsprosjekter med etablering av økonomiske soner for flere afrikanske land.

Han var også engasjert i både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bl.a. i Nordiske kommisjonen for Geodesi der han satt i styringsgruppen i mange år. Gjennom sitt engasjement i International Federation of Surveyors (FIG) var han blant pådriverne for innskrivning av Struves meridianbue på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Her hjemme var Bjørn Geirr bl.a. aktiv i GeoForum og var en av initiativtakerne til Geodesi- og hydrografidagene.

I 2005 gikk Bjørn Geirr av med pensjon 65 år gammel, men han sluttet egentlig aldri i Kartverket. Så sent som i år har han vært engasjert på pensjonistvilkår for å jobbe med geodesihistorie. Som pensjonist fikk han i oppdrag å skrive Verneplan for kart og oppmåling som ble gitt ut i 2011, og i 2022 ble de historiske objektene i verneplanen fredet av Riksantikvaren. Da verneplanen var ferdig fremmet han forslag om å få utgitt Kartverkets historie mellom to permer. Dette arbeidet ble startet mange år tidligere, men var blitt lagt bort. Med kart skal landet bygges. Oppmåling og kartlegging av Norge 1773-2016 ble utgitt i 2016, forfattet av Bjørn Geirr Harsson og Roald Aanrud.

Da Kartverket valgte å redusere budsjettene til drift av Norsk kartmuseum, tok han i 2004 initiativet til å etablere Norsk kartmuseums venneforening (NKMV). Han ble foreningens første styreleder og satt i vervet til 2020. Han har bl.a. bidratt som en meget dyktig omviser i museet.

Bjørn Geirrs engasjement stoppet ikke med det geodesifaglige. Han var i mange år engasjert i lokalpolitikken i Hole kommune. I de senere år var han sammen med kona Margit engasjert i Hole historielag. Han var medforfatter til bøker om lokal krigshistorie, redaktør for Heftet Ringerike i 2005–2009 og leder av Hole historielag i mange år for å nevne noe.

Videre skrev han i 2020 Historien bak Struves meridianbue. Dette heftet forteller om selve prosjektet med oppmåling av meridianbuen og om hvordan den kom inn på UNESCOs verdensarvliste.

Bjørn Geirr Harsson var fin å samarbeide med, og han hadde en pådriverkraft og gjennomføringsevne av de sjeldne. Han var også svært ryddig og nøye med å dokumentere arbeidet som ble gjort.

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olav orden i 2005 for sin innsats for norsk geodesi.

Han er utnevnt til æresmedlem i GeoForum, Norsk kartmuseums venneforening og Hole historielag. Videre fikk han Hole kommunes kulturpris i 2017.

Annonser