Vil du jobbe med statlige arealplaner og konsekvensutredninger i KMD?

Oppgaver
Flere av landets største samferdselsprosjekter planlegges nå med bruk av statlig arealplan, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. Også for andre store statlige utbyggingsprosjekter er det benyttet statlig arealplan, f. eks for nytt regjeringskvartal og politiets nasjonale beredskapssenter. Departementet avgjør hvert år også flere saker hvor det foreligger uløste konflikter i form av innsigelse eller innvending til kommunale og regionale planer.

Regelverket om konsekvensutredninger (KU) er en integrert del av planleggingen etter plan- og bygningsloven, og gir grunnlag for godt dokumenterte planbeslutninger. Regelverket er under stadig utvikling som følge av endringer i internasjonale regler og et nasjonalt behov for å forbedre planleggingspraksis og effektivisere planleggingen. Departementet har en sentral rolle i det faglige utviklingsarbeidet på området.

Du vil jobbe med konkrete plansaker, både statlige arealplaner og innsigelser til kommunale planer. Foredragsvirksomhet og annen utadrettet virksomhet vil være aktuelt. Ut fra kvalifikasjoner og erfaring kan også andre oppgaver være aktuelle.

Kvalifikasjoner
Du må ha høyere utdanning på masternivå innen arealplanlegging eller annen relevante fagområder som f.eks. arkitektur/landskapsarkitektur, statsvitenskap, geografi eller samfunnsøkonomi. Det er nødvendig med relevant erfaring og god oversikt over plansystemet. Erfaring fra plan- og utredningsprosesser for store samferdselstiltak og fra arbeid med konsekvensutredninger vil være en fordel. Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Du må være løsningsorientert og ha gode analytiske evner. Du liker å jobbe med saker som er faglig utfordrende og er komfortabel med prosesser hvor framdrift er viktig. Du må kunne samarbeide bredt for å løse oppgavene, både internt og eksternt. Du må kunne arbeide selvstendig, og evne å representere departementet utad.

Vi tilbyr
Planavdelingen tilbyr viktige og spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Du vil få gode faglige utviklingsmuligheter i et tverrfaglig og teamorganisert arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere. Vi tilbyr også god pensjonsordning gjennommedlemskap i Statens Pensjonskasse, kantine og treningsmuligheter.

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr 500 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger
Godt medarbeiderskap er viktig hos oss. Mer om dette finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

Kontaktpersoner
Fagdirektør Knut Grønntun tlf. 22 24 56 66 eller avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen tlf. 22 24 59 09.

Søknadsfrist: 4. januar 2019

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.

Planavdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

 

Annonser