Strategisk lederstilling i KMD

Videre vil du kunne få ansvar for tilgrensende fagfelt innen samfunns- og arealplanlegging. Stillingen inngår i planavdelingens ledergruppe, med personalansvar for en gruppe medarbeidere.

Du bør ha god kompetanse innen aktuelle fagfelt, særlig gjelder dette kart- og geodataområdet. Du bør ha kjennskap til internasjonale rammer for kart- og geodatapolitikken. Teknologi står sentralt i utviklingen av Kartverkets oppgaver og tjenester. Videre er tilrettelegging for digitale plan- og byggesaksprosesser en satsing i departementet. Engasjement og forståelse for  bruk av IKT og digitale løsninger er sentralt.

Departementet tilbyr spennende og utviklende oppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk. God rolleforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser vil derfor være viktig. Det legges vekt på evne til å kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.

Du må ha ledererfaring. Som leder er du inspirerende, kreativ, samarbeidsorientert og har god gjennomføringskraft.

Stillingen krever en ryddig og strukturert arbeidsmåte, stor arbeidskapasitet og evne til å takle korte tidsfrister. Stillingen innebærer også økonomiforvaltning.

Planavdelingen vil i løpet av høsten gjennomføre en organisasjonsutvikling som blant annet innebærer overgang fra en seksjonsbasert til en teambasert struktur. Stillingens ansvarsområde vil kunne tilpasses den som tiltrer.

Du må ha høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis mastergrad. Erfaring fra både offentlig og privat virksomhet vil være relevant.

Stillingen som avdelingsdirektør lønnes mellom kr. 852 000 og kr. 930 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen er fast. Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

For nærmere opplysninger kan du kontakte ekspedisjonssjef Jarle Jensen på telefon 975 05 056.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 400 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige områder som plan- og bygningsloven, by- og arealpolitikk, kart- og geodatapolitikk, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk.

Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller seksuell legning. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne, for eksempel mulighet for redusert stilling. Søkere som informerer om at de har redusert funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.

Annonser