Oslo kommune søker enhetsleder – Avdeling for geodata

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.
Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legger til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.
Avdelingen består av fire enheter; Matrikkelenheten, Grunnkartenheten, Kartformidlingsenheten og Plan- og temakartenheten.

Nåværende leder for Grunnkartenheten tar ut gradert AFP og går over i en annen stilling i avdelingen, vi søker derfor hans etterfølger. Vi søker fortrinnsvis etter en sivilingeniør med geomatikk-kompetanse. Som enhetsleder vil du ha ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse, herunder; bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar.

I tillegg til kommunens nettverk av fastmerker og tilrettelegging av utstyr for etatens landmålere, forvalter Grunnkartenheten den del av teknisk kartverk i Oslo som i hovedsak er basert på datafangst fra flyfoto. Vi utfører en del av kartproduksjonen selv. Dette arbeidet kombineres med kvalitetssikring og kompetanse i forbindelse med anskaffelser av eksterne tjenester og intern kartforvaltning. Kartajourføringen baserer seg på en årlig omløpsfotografering av Oslo.

Data- og databaseforvaltning gjøres etter standardene SOSI/FKB, er tilpasset medlemskap i Norge Digitalt og den ivaretar løpende prosjektbehov i PBE og kommunen forøvrig.

Supplerende målinger til støtte for andre enheter i PBE, blant annet data til 3D-modeller, dokumentere data knyttet til byggetilsyn, supplere oversiktskart og temadata utføres etter behov.
Laserdata, skråfoto og IR-sommerfoto anskaffes i omløpsperioder med ca 3 års mellomrom.

Arbeidsoppgaver
• Faglig, – administrativt- og personalansvar for enheten
• Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk plan, årsplan og styringssignaler
• Sikre god brukerservice, faglig kvalitet, forvaltningsmessig standard og etisk atferd
• Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
• Forbedre og dokumentere arbeidsprosesser, rutiner og faglige policy og bidra til at enheten er hensiktsmessig organisert
• Styre og rapportere på produksjon, faglig kvalitet og kompetanseutvikling for sin enhet med ansvar for at frister etterleves, kvalitetssikring og avvikshåndtering
• Rapportere til avdelingsdirektør og delta i avdelingens ledergruppe
• Bidra til å videreutvikle geodataproduktene enheten har ansvar for
• Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom geodatamiljøene i kommunen og på nasjonalt nivå
• Gjennomføre offentlige anskaffelser i forbindelse med og/eller som grunnlag for innsamling og bearbeiding av stedfestet informasjon / geodata

Kvalifikasjoner
• Du har utdanning fra universitet eller høyskole, med geomatikk-/ geodatakompetanse på masternivå eller høyere
• Du har meget god fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.
• Krav til formalkompetanse kan fravikes ved dokumenterte resultater fra relevant erfaring og praksis
• Du har generelt god innsikt og fagkompetanse innenfor geomatikk- og geodata-området, og spesialkompetanse knyttet til FKB produktspesifikasjon og SOSI standard
• Du bør ha erfaring fra relevant faglig og personalmessig ledelse, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning
• Du bør ha erfaring med offentlige anskaffelser, tilhørende lovverk og prosesser.
• Du har bred og relevant arbeidserfaring
Personlige egenskaper
• Du evner å engasjere, motivere og mobilisere andre
• Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Du har erfaring med og trives med å presentere muntlig
• Du er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne
• Du har helhetsforståelse og er løsningsorientert innen rammen av politisk styrt virksomhet
• Du setter brukeren i fokus og yter høy service
• Du ser muligheter og er proaktiv med tanke på rask teknologisk og digital utvikling
• Du har evne og vilje til å formidle kunnskap innen fagfeltet

Vi tilbyr
• Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i hovedstaden
• Et av Norges største fagmiljø innenfor geomatikk- og geodata-området
• Meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
• Et godt og innholdsrikt opplæringsprogram og fadderordning
• Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
• Fleksitid
• Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
• Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
• Lønnstrinn 54-61 som tilsvarer kr 689 400 til kr 795 100 per år.

• Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusertfunksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

 

Søk på stillingen her

Ref. nr.: 4079631747
Stillingsbrøk: 100%
Fast stilling
Antall stillinger: 1

Annonser