Vil du jobbe med byutvikling og arealpolitikk i KMD?

Hvordan byene og stedene utformes virker inn på hverdagslivet vårt. De største byene har over tid opplevd sterk befolkningsvekst. Det har bidratt til en positiv utvikling med nye muligheter for byutvikling, næringsutvikling og transport. Samtidig har veksten skapt press på arealer og infrastruktur med utfordringer for klima, landskap og miljø. Mens storbyene må håndtere vekst, vil mange av de små og mellomstore byene og distriktene ønske vekst. God planlegging skal bidra til at vi utvikler attraktive byer og steder med høy kvalitet for innbyggere og næringsliv. Det gjelder også utviklingen av steder for reiseliv og fritidsbebyggelse.

Arbeidsoppgaver
Du vil bli en viktig bidragsyter til å gi politisk ledelse faglige råd for utvikling og oppfølging av departementets oppgaver innen byutvikling og stedsforming. Arbeidet omfatter bolig-, areal og transportplanlegging, grønn by- og stedsutvikling, urbane kvaliteter, levekår, områdesatsinger og andre virkemidler innenfor bærekraftig byutvikling og arealpolitikk.

Du vil arbeide i nær kontakt med andre avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, andre departementer, kommuner, regionale myndigheter og forskningsmiljøer. Det legges vekt på å prøve ut nye løsninger og metoder, utveksle erfaringer og formidle gode eksempler.

Kvalifikasjoner
Du må ha høyere utdanning på masternivå innen planlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsfag eller naturvitenskap. Det kreves relevant erfaring innen feltet byplanlegging/arkitektur/samfunnsplanlegging fra privat eller offentlig virksomhet. Konkret erfaring med arealplanlegging, bruk av ulike planverktøy og prosjekt- og/eller nettverksarbeid er ønskelig. Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Du er en samarbeidsorientert, engasjert og tillitsskapende medarbeider som er interessert i å videreutvikle fagfeltet. Du ha en pådriveholdning og evne til å jobbe strukturert og analytisk. Du er også raskt å tilegne deg ny kunnskap og handle målrettet og effektivt.

Vi tilbyr
Du vil jobbe i et inspirerende, tverrfagligfagmiljø med kompetente medarbeidere og gode utviklingsmuligheter. Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 500 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Vi tilbyr også god pensjonsordning gjennommedlemskap i Statens Pensjonskasse, kantine og treningsmuligheter.

Andre opplysninger
Godt medarbeiderskap er viktig hos oss. Mer om dette finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf offentlighetslovens § 25.

Kontaktpersoner
Dersom du har spørsmål kan avdelingsdirektør Berit Skarholt tlf. 22 24 59 60 eller avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen tlf. 22 24 59 09 kontaktes.

Søknadsfrist: 4. januar 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren og øvrig politisk ledelse. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens moderniseringspolitikk og for viktige områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne. Søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne, vil bli invitert til intervju dersom de er kvalifisert.

Planavdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

Annonser