Geodatasjef

Vestby kommune søker geodatasjef (fagleder geodata) i 100 % fast stilling ved resultatområde Plan, bygg og geodata.

Andregangs utlysning.

Resultatområde (RO) Plan, bygg og geodata (PBG) er oppdelt i avdelinger for Plan, byggesak og geodata og ledes av RO-leder PBG. RO-et ivaretar kommunens oppgaver innen arbeidsområder som arealplanlegging, oppmåling og byggesaksbehandling og har totalt 18 heltids stillingshjemler. Plansjef har fagansvar for planavdelingen, bygningssjef har fagansvar for bygningsavdelingen og geodatasjef har fagansvar for geodataavdelingen. Fagansvarlige inngår i RO-leder PBG’s ledergruppe.

Geodataavdelingen har i tillegg til faglederstillingen, tre stillinger som saksbehandler/landmåler og en stilling som GIS-ingeniør.

Avdelingen har ansvar for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven og annet lovverk i forbindelse med deling eller endring av fast eiendom, adressering, oppmåling og matrikkelføring. Avdelingen har også ansvar for kart- og geodataforvaltning med oppdatering av kartbaser og webløsninger for både intern og ekstern bruk. Det er ønskelig at geodatasjef innehar kunnskap om og erfaring fra hele fag- og arbeidsområdet, slik at geodatasjef på selvstendig grunnlag er i stand til å utføre oppgavene som er tillagt avdelingen og gjennomføre opplæring av nyansatte. Geodatasjef forutsettes å ha evne og vilje til å sørge for at avdelingens daglige drift skjer etter krav og målsetninger som til enhver tid legges til grunn.

Vestby kommune er i sterk vekst og utvikling, og står overfor spennende utfordringer i tiden fremover knyttet til befolkningsvekst, fortetting, gjennomføring av områderegulering for Vestby sentrum, digital kommunikasjon med innbyggere og utbyggere, kontakt og samarbeid med regionale og statlige myndigheter og forvaltning av et omfattende regelverk i stadig endring. Mange av kommunens utfordringer er knyttet til forhold i strandsonen, bevaringsområder og LNF-områder. Som geodatasjef i kommunen vil du arbeide i et tverrfaglig miljø hvor både selvstendighet og lagånd er verdsatt, og der oppgaver og ansvar gir mulighet til å påvirke utviklingen av kommunens tjenester overfor innbyggere og næringsliv mv. Geodataavdelingen har et godt faglig samarbeid med øvrige avdelinger i RO-et, og med kommunen for øvrig. Vår felles oppgave og målsetning er å bidra til at kommunen fortsatt skal være et godt sted å bo, arbeide og oppholde seg i.

Aktuelle arbeidsoppgaver;

 • Utføre egen saksbehandling innenfor ansvarsområdet
 • Følge opp geodataavdelingens saksbehandling og tjenesteutførelse, samt legge til rette for effektiv utnyttelse av ressursene på bakgrunn av lovkrav og forventninger fastsatt av overordnede
 • Medvirke til å utarbeide retningslinjer og arbeidsrutiner for geodataavdelingen
 • Medvirke til at kompetanse i avdelingen opprettholdes og videreutvikles
 • Være pådriver for å fremme god geointegrasjon mellom systemer
 • Utføre rapportering av avdelingens aktivitet
 • Gjennomføre avdelingsmøter
 • Medvirke til lokalt og regionalt samarbeid (eks. Follokart)
 • Ved behov utføre andre oppgaver knyttet til arbeidsområdet

Dine kvalifikasjoner; 

 • Høyere relevant utdannelse fra universitet/høyskole
 • Bred saksbehandlerkompetanse innen arbeidsområdet er ønskelig
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, lov om stadnamn samt annet lovverk innenfor arbeidsområdet
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse for grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • Kunnskap om bruk av elektroniske hjelpemidler og programmer som benyttes i kommunal saksbehandling
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra ledelse er ønskelig
 • Kjennskap til andre oppgaver tillagt RO – Plan, bygg og geodata er ønskelig
 • Relevant erfaring fra arbeidsområdet er ønskelig og kan eventuelt erstatte kravet om høyere utdanning

Personlige egenskaper; 

 • Har lyst og evne til å arbeide i et hektisk miljø, med tidsfrister og oppgaver som ofte haster
 • Har stor arbeidskapasitet, samt evne til å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger
 • Har gode samarbeidsevner og forståelse av god kommunikasjon
 • Har evne og vilje til å skape gode relasjoner med andre
 • Er serviceinnstilt og omgjengelig
 • Er nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Har godt humør og bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby; 

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i sterk vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Kurs, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Kontaktperson er resultatområdeleder Jack Hatlen jack.hatlen@vestby.kommune.no  telefon 64 98 01 00/ 951 99 555.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Annonser